Виховна робота

        Виховна робота в Державному вищому навчальному закладі «Запорізький будівельний коледж» визначається Концепцією системи національної освіти і виховання студентів коледжу та спрямована на становлення демократично орієнтованої, але відповідальної, моральної і самодостатньої особистості, на гуманізацію, наповнення навчально-виховного процесу толерантними, взаємошанобливими стосунками між усіма його учасниками.

    Головною метою виховної роботи у коледжі є :

  • гуманітарне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;
  • поліпшення патріотичного виховання студентської молоді;
  • виховання всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності;
  • набуття студентами соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку, виховання високої політичної культури та трудової моралі;
  • запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує куріння, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;

впровадження у свідомості студентів переваг здорового способу життя, формування соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.

Студентське самоврядування.

         З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, у коледжі існує студентське самоврядування, яке одночасно сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора та керівника.

       При вирішенні питань організації, планування і удосконалення навчального процесу враховуються пропозиції студентів. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, погоджується з директором. Органи студентського самоврядування незалежні від партій та блоків. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Уряду України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України.

Основним завданням органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній та творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні необхідних умов проживання і відпочинку студентів;

- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

- співробітництво зі студентами інших навчальних закладів та молодіжними організаціями;

- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

        Студентське самоврядування здійснюється на рівні групи, курсу, навчального відділення, коледжу.

       Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, на якій затверджують “Положення про студентське самоврядування”, обирається виконавчий орган студентського самоврядування (Рада студентів), визначається його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт.

       Виконавчим органом студентського самоврядування є Рада студентів, до складу якої входять виборні представники студентства. Очолює Раду студентів Запорізького будівельного коледжу голова, який обирається на конференції.

      Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, культурно-просвітницької, спортивно-масової та інших видів діяльності за участю студентів.

     Студентське самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою керівництва коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщеннями, обладнаннями, коштами на умовах, погоджених на спільному засіданні Педагогічної ради та Ради студентського самоврядування.

      Основним завданням ради студентів є захист законних прав та інтересів студентів коледжу, організація студентського дозвілля, покращення побуту та умов проживання іногородніх студентів, участь в управлінні коледжем, проведення благодійних акцій, концертів, творчих зустрічей, сприяння у дотриманні студентством Положень, Статуту коледжу, розпоряджень директора та рішень Педагогічної ради, організація екскурсійних поїздок, налагодження тісних зв’язків зі студентами інших факультетів з приводу організації зустрічей, круглих столів та вирішення загальних студентських проблемних питань: поселення, контроль режиму проживання в студентському гуртожитку та ін.